صفحه اصلی
/ ارتباط با ما

آدرس نمایشگاه

بلوار مستضعفین جنب میدان میوه و بار سنندج

شماره تماس: 08733249023

فاکس: 08733224723

ایمیل:kordfair@gmail.com